လက်ခံကြားနာသည့်အမှုများ အခြေအနေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်
1 (၁၇-၉-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
2 (၁၆-၉-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
3 (၁၅-၉-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
4 (၁၄-၉-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
5 (၁၃-၉-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
6 (၁၅-၇-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
7 (၁၄-၇-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
8 (၁၃-၇-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
9 (၁၂-၇-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
10 (၅-၇-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ