လက်ခံကြားနာသည့်အမှုများ အခြေအနေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်
21 (၁၄-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
22 (၁၃-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
23 (၁၂-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
24 (၁၁-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
25 (၆-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
26 (၄-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
27 (၁-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
28 (၃၀-၉-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
29 (၂၉-၉-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
30 (၂၈-၉-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ