လက်ခံကြားနာသည့်အမှုများ အခြေအနေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်
31 (၂၂-၁၁-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
32 (၁၆-၁၁-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
33 (၁၅-၁၁-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
34 (၁၁-၁၁-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
35 (၁၀-၁၁-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
36 (၉-၁၁-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
37 (၂-၁၁-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
38 (၁-၁၁-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
39 (၂၉-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
40 (၂၈-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ