လက်ခံကြားနာသည့်အမှုများ အခြေအနေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်
11 (၂၃-၁၂-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
12 (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
13 (၂၀-၁၂-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
14 (၁၇-၁၂-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
15 (၁၆-၁၂-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
16 (၁၅-၁၂-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
17 (၁၄-၁၂-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
18 (၁၃-၁၂-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
19 (၁၀-၁၂-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
20 (၉-၁၂-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ