လက်ခံကြားနာသည့်အမှုများ အခြေအနေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်
41 (၂၅-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
42 (၁၄-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
43 (၁၃-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
44 (၁၂-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
45 (၁၁-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
46 (၆-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
47 (၄-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
48 (၁-၁၀-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
49 (၃၀-၉-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
50 (၂၉-၉-၂၀၂၁)ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ