တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ

တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ

တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ

၂၀၁၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေတို့ မပြဌာန်းမီက ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) တရားရုံး တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) တရားရုံး လားရှိုးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) တရားရုံး ကျိုင်းတုံမြို့ဟူ၍ ဖွဲ့စည်းထားရှိခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ရှမ်းပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းလာသည့်အချိန်တွင် ယခင်တည်ရှိခဲ့သော မြောက်ပိုင်းနှင့်အရှေ့ပိုင်းရှိ ပြည်နယ်တရားရုံးများ မရှိတော့ဘဲ (၃၁.၃.၂၀၁၁) ရက်နေ့မှစ၍ ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံးကို တောင်ကြီးမြို့တွင် ရုံးစိုက်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံး၏ တရားစီရင်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ခရိုင်တရားရုံး(၁၂)ရုံး၊ မြို့နယ်တရားရုံး (၅၀)ရုံးတို့ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ မူလခရိုင်တရားရုံးများနှင့် ခရိုင်အလိုက်ပါဝင်သော မြို့နယ်တရားရုံးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်တရားရုံးများ မူလဖွဲ့စည်းပုံ

(၁) တောင်ကြီးခရိုင် ၁။ တောင်ကြီးမြို့နယ်
  ၂။ ဟိုပုံးမြို့နယ် 
  ၃။ ဆီဆိုင်မြို့နယ် 
  ၄။ ဖယ်ခုံမြို့နယ်
  ၅။ ပင်လောင်းမြို့နယ်
  ၆။ ကလောမြို့နယ်
  ၇။ ပင်းတယမြို့နယ်
  ၈။ ရွာငံမြို့နယ်
  ၉။ ရပ်စောက်မြို့နယ်
  ၁၀။ ညောင်ရွှေမြို့နယ်
   
(၂) လွိုင်လင်ခရိုင် ၁။ လွိုင်လင်မြို့နယ်
  ၂။ နမ့်စန်မြို့နယ်
  ၃။ လဲချားမြို့နယ် 
  ၄။ မိုင်းရှူးမြို့နယ်
   
(၃) လင်းခေးခရိုင် ၁။ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်
  ၂။ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်
   
(၄) ကျိုင်းတုံခရိုင် ၁။ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်
  ၂။ မိုင်းခတ်မြို့နယ်
  ၃။ မိုင်းယန်းမြို့နယ်
  ၄။ မက်မန်းမြို့နယ်
   
(၅) မိုင်းဆတ်ခရိုင် ၁။ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်
  ၂။ မိုင်းတုံမြို့နယ်
  ၃။ မိုင်းပျင်းမြို့နယ်
   
(၆) တာချီလိတ်ခရိုင် ၁။ တာချီလိတ်မြို့နယ်
   
(၇) မိုင်းဖြတ်ခရိုင် ၁။ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်
  ၂။ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်
   
(၈) လားရှိုးခရိုင် ၁။ လာရှိုးမြို့နယ်
  ၂။ သိန္နီမြို့နယ်
  ၃။ တန့်ယန်းမြို့နယ်
  ၄။ မိုင်းရယ်မြို့နယ်
   
(၉) မူဆယ်ခရိုင် ၁။ မူဆယ်မြို့နယ်
  ၂။ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်
  ၃။ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်
   
(၁၀) ကျောက်မဲခရိုင် ၁။ ကျောက်မဲမြို့နယ်
  ၂။ သီပေါမြို့နယ်
  ၃။ နောင်ချိုမြို့နယ်
  ၄။ မိုးမိတ်မြို့နယ်
  ၅။ မဘိမ်းမြို့နယ်
  ၆။ နမ္မတူမြို့နယ်
  ၇။ နမ့်ဆန်မြို့နယ်
  ၈။ မန်တုံမြို့နယ်
   
(၁၁) ကွမ်းလုံခရိုင် ၁။ ကွမ်းလုံမြို့နယ်
  ၂။ ဟိုပန်မြို့နယ်
   
(၁၂)လောက်ကိုင်ခရိုင် ၁။ လောက်ကိုင်မြို့နယ်
  ၂။ ကုန်ကြမ်းမြို့နယ်


ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကွမ်းလုံခရိုင်မှ ဟိုပန်မြို့နယ်ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၃၁.၈.၂၀၁၁) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ်- ၂၀၀/၂၁ - ၇၄/ ဦး၄ ဖြင့် ခရိုင်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဟိုပန်မြို့နယ်၊ မိုင်းမောမြို့နယ်၊ ပန်ဝိုင်မြို့နယ်၊ မြို့နယ်(၃)ခုနှင့် နမ့်တစ်မြို့နယ်ခွဲ၊ ပန်လုံမြို့နယ်ခွဲတို့ကို စုစည်း၍ ဟိုပန်ခရိုင်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၁.၁.၂၀၁၃) ရက်စွဲပါစာအမှတ်- ၂၀၀/၂၁ - ၇၅/ဦး - ၁ ဖြင့် မက်မန်းမြို့နယ်၊ ပန်ဆန်းမြို့နယ်၊ ထားဖန်းမြို့နယ် (၃)မြို့နယ်နှင့် မက်ကန်မြို့ နယ်ခွဲ တို့ကိုစုစည်း၍ မက်မန်းခရိုင်အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဟိုပန်ခရိုင်နှင့် မက်မန်းခရိုင်တို့၌ ခရိုင်တရားရုံး များဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိဘဲ မက်မန်းမြို့နယ်တရားရုံးအား ကျိုင်းတုံခရိုင်အတွင်း ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၏ (၁၇.၂.၂၀၁၄)ရက်စွဲပါစာအမှတ်- ၆၃/ န - ၈/ ၂၀၁၄ (လထန) အရ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်-၄၅/၂၀၁၄ ဖြင့် ကွမ်းလုံခရိုင်တရားရုံးအား လားရှိုးခရိုင်နှင့်ပူးပေါင်း၍ လားရှိုး ခရိုင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တာချီလိတ်ခရိုင်အား မိုင်းဖြတ်ခရိုင်နှင့်ပူးပေါင်း၍ တာချီလိတ်ခရိုင်အဖြစ်လည်းကောင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း ပြီး ကွမ်းလုံခရိုင်နှင့် မိုင်းဖြတ်ခရိုင် (၂)ခရိုင်ကို ပယ်ဖျက်၍လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၏ (၁၇.၂.၂၀၁၄) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်- ၆၄/ စု - ၈/ ၂၀၁၄ (လထန) အရ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၃၀.၁.၂၀၁၄)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၆/၂၀၁၄ ဖြင့် မိုင်းဆတ်ခရိုင်ကို မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်နှင့် မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်ဟူ၍ မြို့နယ်(၃)မြို့နယ်နှင့် ဖွဲ့စည်းရာမှ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်အား ကျိုင်းတုံခရိုင်အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း၍လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး ၏ (၁၇.၂.၂၀၁၄)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်- ၆၅/ စု - ၈/ ၂၀၁၄ (လထန) အရ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၃၀.၁.၂၀၁၄) ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်- ၇၇/၂၀၁၄ ဖြင့် ကျောက်မဲခရိုင်ကို ကျောက်မဲ၊ နောင်ချို၊ နမ့်ဆန်၊ နမ္မတူ၊ မန်တုံ၊ သီပေါ၊ မိုးမိတ်နှင့် မဘိမ်းမြို့ နယ်ဟူ၍ မြို့နယ်(၈)မြို့နယ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းရာမှ မိုးမိတ်၊ မဘိမ်းမြို့နယ်တို့အား စုစည်းပြီး မိုးမိတ်ခရိုင်အဖြစ်လည်းကောင်း တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ ကျန်(၆)မြို့နယ်ကို ကျောက်မဲခရိုင်အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၏ (၂၅.၇.၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်- ၅၂၁/၂၀၁၇ ဖြင့် လောက်ကိုင်ခရိုင်တရားရုံးအား ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံးအဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ရန် သတ်မှတ်ခဲ့သဖြင့် (၃.၈.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံးအမည်ဖြင့် ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်  ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၏ (၄.၉.၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်- ၆၆၅/၂၀၁၇ ဖြင့် ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်ရဒေသတရားရုံးကို ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခဲ့သဖြင့် (၇.၉.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံးကို စတင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ (၂၃.၁.၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်- ၅၇/၂၀၁၈ ဖြင့် ဖွင့်လှစ် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံးကို (၂၇.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

တောင်ကြီးခရိုင်အတွင်းတွင်ပါဝင်သော ပင်းတယမြို့နယ်တရားရုံးနှင့် ရွာငံမြို့နယ်တရားရုံးတို့ကို ဓနုကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံး လက်အောက်သို့လည်းကောင်း၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်တရားရုံး၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်တရားရုံးနှင့် ပင်လောင်းမြို့နယ် တရားရုံးတို့ကို ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံး လက်အောက်သို့လည်းကောင်း ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင်တရားရုံး(၁၀)ရုံး၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံး(၃)ရုံးနှင့် မြို့နယ်တရားရုံး(၅၀)ရုံးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
 

 (၁) တောင်ကြီးခရိုင် ၁။ တောင်ကြီးမြို့နယ်
  ၂။  ဖယ်ခုံမြို့နယ် 
  ၃။  ကလောမြို့နယ်
  ၄။  ရပ်စောက်မြို့နယ်
  ၅။  ညောင်ရွှေမြို့နယ်
   
(၂) လွိုင်လင်ခရိုင် ၁။ လွိုင်လင်မြို့နယ်
  ၂။  နမ့်စန်မြို့နယ်
  ၃။  လဲချားမြို့နယ်
  ၄။  မိုင်းရှူးမြို့နယ်
  ၅။  မိုင်းကိုင်မြို့နယ်
  ၆။  ကျေးသီးမြို့နယ်
  ၇။  ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်
   
(၃) လင်းခေးခရိုင် ၁။ လင်းခေးမြို့နယ်
  ၂။ မိုးနဲမြို့နယ်
  ၃။  မောက်မယ်မြို့နယ်
  ၄။  မိုင်းပန်မြို့နယ်
   
(၄) လားရှိုးခရိုင် ၁။ လားရှိုးမြို့နယ်
  ၂။  သိန္နီမြို့နယ်
  ၃။  တန့်ယန်းမြို့နယ်
  ၄။  မိုင်းရယ်မြို့နယ်
  ၅။  ကွမ်းလုံမြို့နယ်
  ၆။  ဟိုပန်မြို့နယ်
   
(၅) ကျောက်မဲခရိုင် ၁။  ကျောက်မဲမြို့နယ်
  ၂။  သီပေါမြို့နယ်
  ၃။  နောင်ချိုမြို့နယ်
  ၄။  နမ္မတူမြို့နယ်
  ၅။  နမ့်ဆန်မြို့နယ်
  ၆။  မန်တုံမြို့နယ်
   
(၆) မူဆယ်ခရိုင် ၁။  မူဆယ်မြို့နယ်
  ၂။  နမ့်ခမ်းမြို့နယ်
  ၃။  ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်
   
(၇) မိုးမိတ်ခရိုင် ၁။  မိုးမိတ်မြို့နယ်
  ၂။  မဘိမ်းမြို့နယ်
   
(၈) ကျိုင်းတုံခရိုင် ၁။  ကျိုင်းတုံမြို့နယ်
  ၂။  မိုင်းခတ်မြို့နယ်
  ၃။  မိုင်းယန်းမြို့နယ်
  ၄။  မက်မန်းမြို့နယ်
  ၅။  မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်
   
(၉) မိုင်းဆတ်ခရိုင် ၁။  မိုင်းဆတ်မြို့နယ်
  ၂။  မိုင်းတုံမြို့နယ်
   
(၁၀) တာချီလိတ်ခရိုင် ၁။  တာချီလိတ်မြို့နယ်
  ၂။  မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်
  ၃။  မိုင်းယောင်းမြို့နယ်
   
(၁) ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၁။  ဟိုပုံးမြို့နယ်
  ၂။  ဆီဆိုင်မြို့နယ်
  ၃။  ပင်လောင်းမြို့နယ်
   
(၂) ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၁။  ပင်းတယမြို့နယ်
  ၂။  ရွာငံမြို့နယ်
   
(၃)    ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၁။  လောက်ကိုင်မြို့နယ်
  ၂။  ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်

 ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်လက်အောက်တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံးများအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခွင့်ရသော ဒေသများမှာ -

၁။      “ ဝ ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဒေသ

         ၁။  ဟိုပန်မြို့

         ၂။  မက်မန်းမြို့

 ၂။      “ ဓနု” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

         ၁။  ပင်းတယမြို့

         ၂။  ရွာငံမြို့

၃။      “ ပအိုဝ်း ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

         ၁။  ဟိုပုံးမြို့

         ၂။  ပင်လောင်းမြို့

         ၃။ ဆီဆိုင်မြို့

၄။      “ ပလောင်” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

         ၁။  နမ့်ဆန်မြို့

         ၂။  မန်တုံမြို့

၅။      “ ကိုးကန့်” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

         ၁။  လောက်ကိုင်ခရိုင်

         ၂။  လောက်ကိုင်မြို့နယ်

         ၃။  ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်