ရှေ့နေရှေ့ရပ်ကဏ္ဍ

ရှေ့နေရှေ့ရပ်ကဏ္ဍ

ရှေ့နေလိုင်စင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်လက်အောက်ရှိ ခရိုင်တရားရုံးများ၊ မြို့နယ် တရားရုံးများမှတရားသူကြီးများ၊ တရားရေးအရာရှိများ၊ တရားရုံးဝန်ထမ်းများ၏ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေလျှောက်ထားမှု နှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာတင်ပြပါက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှ စုစည်းပြီး ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ တင်ပြပေးပို့ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

အထက်ပါလျှောက်လွှာနှင့်အတူ

(၁)   အထက်တန်းပညာစာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ

(၂)   ဥပဒေဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ဥပဒေဘွဲ့၊မှတ်ပုံတင်ရှေ့နေ/အထက်တန်းရှေ့နေ/စာမေးပွဲအောင် လက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ

(၃)   အလုပ်သင်ပြီးဆုံးကြောင်းထောက်ခံစာ

(၄)   အကျင့်စာရိတ္တအတွက်ထောက်ခံသူ(၂)ဦး၏ထောက်ခံစာ

(၅)   အလုပ်အကိုင်မရှိကြောင်းကျမ်းကျိန်လွှာ

(၆)   အလုပ်သင်ဆင်းစဉ်က လက်ခံကြောင်း ဤရုံးမှ အကြောင်းကြားစာ

(၇)   တာဝန်ခံကတ်ပြားကို ထုတ်ယူရန် အထူးကပ်ခေါင်းကပ်ရန်

(၈)   နိုင်ငံတော်စိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ

(၉)   တိုက်ပုံအနက်ဖြင့် လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ

(၁၀) မိသားစုသန်းခေါင်စာရင်းမူရင်းနှင့်မိတ္တူ

(၁၁) ရပ်ကွက် နှင့် ရဲစခန်းထောက်ခံစာမူရင်းတို့ ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ